+421 948 156 688 TREA plus s.r.o. Kadnárova 15, 831 52 Bratislava info(zavinac)trea.sk

Obchodné podmienky Psychológ na dosah

Poskytovateľ:

TREA plus s.r.o. Kadnárova 15, 831 52 Bratislava; IČO: 52411028 (ďalej len ako prevádzkovateľ) poskytuje online služby ponúkané na webových stránkach www.psycholognadosah.sk (ďalej len ako stránka) tretím osobám (ďalej len ako objednávateľ.

 

Spôsob objednávania

Predmetné služby si môže objednávateľ  objednať  u poskytovateľa prostredníctvom formulára vypublikovaného na stránke, alebo telefonicky na uverejneých telefónnych čislach poskytovateľa, či formou e-mailovej správy.

 

V prípade že z akéhokoľvek dôvodu nefunguje stránka, alebo formulár, si objednávateľ môže objednať vybrané služby prostredníctvom odoslaného e-mailu na e-mailovú adresu info(zavinac)trea.sk, kde objednávateľ uvedie svoje meno a priezvisko, svoje telefónne číslo, vybranú službu a spôsob vykonania služby.

 

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári, resp. ich uvedenie v objednávke formou emailu. Objednávka je zároveň návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu dochádza momentom, keď objednávateľ, obdrží od poskytovateľa potvrdenie objednávky vybranej služby po jeho výbere z internetovej ponuky. Poskytovateľ je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení, objednávka a potvrdenie o prijatí sa považujú za doručené, ak poskytovateľ a objednávateľ majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup.

 

Povinnosti poskytovateľa

Ako poskytovateľ sa  zaväzujeme objednávateľovi dodať:

Druh a množstvo služieb podľa objednávky za kúpnu cenu a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Poskytovateľ vygeneruje objednávateovi platobný link, ktorý slúži na vytvorenie kreditu objednávateľa, z ktorého si bude objednávateľ hradiť ním objednané služby.

 

Povinnosti objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi:

Uhradiť vygenerovaný platobný link a Objednané služby využiť v riadne dohodnutom termíne a čase. V prípade, že v dohodnutom termíne a čase objednávateľ objednané služby nevyužije z akéhokoľvek dôvodu na strane objednávateľa, alebo prekážky na strane objednávateľa udeľuje objednávateľ poskytovateľovi právo na zúčtovanie predmetnej dohodnutej sumy za objednané služby z vytvoreného kreditu objednávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi využiť svoj celý vytvorený kredit na poskytovanie služieb poskytovateľom, bez možnosti vrátenia, alebo preplatenia vytvoreného kreditu späť na účet objednávateľa.

 

Kúpna cena služieb

Ceny uvedené na stránke www.psycholognadosah.sk, alebo dohodnuté osobne medzi objednávateľom a poskytovateľom sú uvedené v eurách a poskytovateľ je viazaný ponukou vrátane ceny od objednania služieb po jej riadne poskytnutie objednávateľovi za predpokladu riadneho zaplatenia kúpnej ceny objednávateľom.

 

Dodacia lehota

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že po doručení objednávky objednávateľom. Termín a čas poskytnutia objednaných služieb dohoduje poskytovateľ s objednávateľom osobne telefonicky,

 

Dôležité upozornenie

Objednávka pri ktorej nebude uvedené platné mobilné telefónne číslo a platná emailová adresa nebude objednávateľovi potvrdená. Preto Vás žiadame vyplniť dané údaje pravdivo, aby sme Vás mohli informovať čo najpresnejšie o stave vašej objednávky!

 

Zrušenie objednávky

Objednávateľ môže zrušiť svoju objednávku služieb u poskytovateľa najneskôr 48 hodín pred začatím dohodnutého termínu a času medzi objednávateľom a poskytovateľom. V takomto prípade nebude poskytovateľ účtovať objednávateľovi ním objednané služby. V prípade, že objednávateľ svoju objednávku zruší neskôr ako je uvedené vyššie má poskytovateľ právo zúčtovať objednávateľovi takto objednanú službu, akoby ju objednávateľovi poskytol v plnom rozsahu.

 

 

TREA plus s.r.o.
Sídlo: Kadnárova 15, 831 52 Bratislava
tel.: +421 2 4488 01 02
e-mail: info(zavinac)trea.sk

https://www.psycholognadosah.sk