+421 948 156 688 SCŠPP TREA Kadnárova 15, 831 52 Bratislava info(zavinac)trea.sk

Obchodné podmienky Psychológ na dosah

Poskytovateľ:

SCŠPP TREA Kadnárova 15, 831 52 Bratislava; IČO: 52595676 (ďalej len ako prevádzkovateľ) poskytuje online služby ponúkané na webových stránkach www.psycholognadosah.sk (ďalej len ako stránka) tretím osobám (ďalej len ako objednávateľ.

Spôsob objednávania

Predmetné služby si môže objednávateľ objednať u poskytovateľa prostredníctvom formulára vypublikovaného na stránke, alebo telefonicky na uverejneých telefónnych čislach poskytovateľa, či formou e-mailovej správy. V prípade že z akéhokoľvek dôvodu nefunguje stránka, alebo formulár, si objednávateľ môže objednať vybrané služby prostredníctvom odoslaného e-mailu na e-mailovú adresu info(zavinac)trea.sk, kde objednávateľ uvedie svoje meno a priezvisko, svoje telefónne číslo, vybranú službu a spôsob vykonania služby.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári, resp. ich uvedenie v objednávke formou emailu. Objednávka je zároveň návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu dochádza momentom, keď objednávateľ, obdrží od poskytovateľa potvrdenie objednávky vybranej služby po jeho výbere z internetovej ponuky.
Poskytovateľ je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení, objednávka a potvrdenie o prijatí sa považujú za doručené, ak poskytovateľ a objednávateľ majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup.

V prípade že z akéhokoľvek dôvodu nefunguje stránka, alebo formulár, si objednávateľ môže objednať vybrané služby prostredníctvom odoslaného e-mailu na e-mailovú adresu info(zavinac)trea.sk, kde objednávateľ uvedie svoje meno a priezvisko, svoje telefónne číslo, vybranú službu a spôsob vykonania služby.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári, resp. ich uvedenie v objednávke formou emailu. Objednávka je zároveň návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu dochádza momentom, keď objednávateľ, obdrží od poskytovateľa potvrdenie objednávky vybranej služby po jeho výbere z internetovej ponuky. Poskytovateľ je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení, objednávka a potvrdenie o prijatí sa považujú za doručené, ak poskytovateľ a objednávateľ majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup.

Povinnosti poskytovateľa

Ako poskytovateľ sa zaväzujeme objednávateľovi dodať:

Druh a množstvo služieb podľa objednávky za kúpnu cenu a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Poskytovateľ vygeneruje objednávateovi platobný link, ktorý slúži na vytvorenie kreditu objednávateľa, z ktorého si bude objednávateľ hradiť ním objednané služby.

Povinnosti objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi:

Uhradiť vygenerovaný platobný link a Objednané služby využiť v riadne dohodnutom termíne a čase. V prípade, že v dohodnutom termíne a čase objednávateľ objednané služby nevyužije z akéhokoľvek dôvodu na strane objednávateľa, alebo prekážky na strane objednávateľa udeľuje objednávateľ
poskytovateľovi právo na zúčtovanie predmetnej dohodnutej sumy za objednané služby z vytvoreného kreditu objednávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi využiť svoj celý vytvorený kredit na poskytovanie služieb poskytovateľom, bez možnosti vrátenia, alebo preplatenia vytvoreného kreditu späť na účet objednávateľa.

Kúpna cena služieb

Ceny uvedené na stránke www.psycholognadosah.sk, alebo dohodnuté osobne medzi objednávateľom a poskytovateľom sú uvedené v eurách a poskytovateľ je viazaný ponukou vrátane ceny od objednania služieb po jej riadne poskytnutie objednávateľovi za predpokladu riadneho zaplatenia kúpnej ceny objednávateľom.

Dodacia lehota

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že po doručení objednávky objednávateľom. Termín a čas poskytnutia objednaných služieb dohoduje poskytovateľ s objednávateľom
osobne telefonicky,

Dôležité upozornenie

Objednávka pri ktorej nebude uvedené platné mobilné telefónne číslo a platná emailová adresa nebude objednávateľovi potvrdená. Preto Vás žiadame vyplniť dané údaje pravdivo, aby sme Vás mohli informovať čo najpresnejšie o stave vašej objednávky!

Zrušenie objednávky

Objednávateľ môže zrušiť svoju objednávku služieb u poskytovateľa najneskôr 48 hodín pred začatím dohodnutého termínu a času medzi objednávateľom a poskytovateľom. V takomto prípade nebude poskytovateľ účtovať objednávateľovi ním objednané služby. V prípade, že objednávateľ svoju objednávku zruší neskôr ako je uvedené vyššie má poskytovateľ právo zúčtovať objednávateľovi takto objednanú službu, akoby ju objednávateľovi poskytol v plnom rozsahu.

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby ponúkané a poskytované poskytovateľom a je záväzný ako pre Poskytovateľa tak aj pre objednávateľa služieb.

Týmto reklamačným poriadkom Poskytovateľ informuje objednávateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie objednaných, zaplatených a dodaných služieb, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. Tento reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa (https://www.psycholognadosah.sk)

Momentom zaplatenia ceny za objednanú Službu objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

Vymedzenie pojmov:

Poskytovateľom služieb je Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva TREA, Kadnárova 15, 831 52 Bratislava, IČO: 52595676 ďalej len "poskytovateľ").

Objednávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si u poskytovateľa objednala a zaplatila služby ponúkané a poskytované poskytovateľom a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len "objednávateľ").

Služby sú on-line služby ponúkané a poskytované Poskytovateľom, a to psychoterapia, poradenstvo a konzultácia.

Reklamácia je uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby poskytovateľom.

Vybavenie reklamácie je ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby poskytovateľom, výmenou služby za inú, vrátením ceny účtovanej za poskytnutú službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Poskytovateľ zodpovedá za to, že služba ponúkaná a poskytovaná objednávateľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej služby.

Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej služby po dobu jej poskytovania Užívateľovi.

Uplatnenie reklamácie

Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu:

 • a) na kvalitu poskytovanej služby
 • b) na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že predmetná cena za Službu nebola vystavená v súlade s platným cenníkom Poskytovateľa.
 • c) reklamáciu musí objednávateľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.

Predmetnú reklamáciu objednaných služieb môže objednávateľ uplatniť:

 • a) písomne na adrese Poskytovateľa
 • b) e-mailom nae-mailovú adresu poskytovateľa: info@trea.sk.
 • c) osobne v sídle Poskytovateľa

Ostatné kontaktné údaje Poskytovateľa sú uverejnené na jeho webovej stránke.

Vo svojej reklamácii objednávateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mailovú adresu), presne označí a popíše vadu služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Užívateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby.

V reklamácii objednávateľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú Službu musí objednávateľ uviesť aj účtovné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.

Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené používateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na objednávateľom uvedenú kontaktnú adresu.

Reklamáciu zašle objednávateľ Poskytovateľovi poštou na adresu sídla Poskytovateľa, prípadne e-mailom na adresu Poskytovateľa alebo ju uplatní osobne v sídle Poskytovateľa.

Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje objednávateľa povinnosti zaplatiť cenu za objednanú službu v lehote splatnosti.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Služby spôsobili okolnosti vylučujúce zodpovednosť, neodborné alebo neoprávnené zásahy objednávateľa do nastavení Služieb alebo iných tretích osôb, ktorým objednávateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah alebo ak objednávateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil.

Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď objednávateľ uplatnil reklamáciu u Poskytovateľa, t.j. deň, keď písomná reklamácia bola doručená Poskytovateľovi v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

V prípade, ak uplatnená reklamácia podaná objednávateľom neobsahuje všetky požadované údaje podľa tohto reklamačného poriadku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak objednávateľ ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

Ak Služba, ktorú objednávateľ reklamuje, vyžaduje prístupové údaje (heslá) do systému, je objednávateľ povinný príslušné údaje (heslá) oznámiť pri uplatnení reklamácie. Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových údajov objednávateľom.

Vybavenie reklamácie

Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá zamestnanec Poskytovateľa objednávateľovi potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie.

Pri uplatnení reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Poskytovateľ objednávateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e-mailovú adresu, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu
s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v tomto reklamačnom poriadku má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu služby za inú.

O vybavení reklamácie vydá Poskytovateľ Užívateľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu poskytovateľ splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.

O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ objednávateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak objednávateľ požiada o zaslanie informácie poštou, Poskytovateľ zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu objednávateľa uvedenú v reklamácii.

Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Spôsoby vybavenia reklamácie

Ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.

Objednávateľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy:

 • a) ak ponúkaná služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne využívať ako služba bez vady
 • b) ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady službu riadne využívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach
 • c) ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ nemôže pre väčší počet vád službu riadne využívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby
 • d) ak poskytovateľ nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

V prípadoch uvedených v tomto reklamačnom poriadku sa môže poskytovateľ s objednávateľom dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej Služby za inú.
Ak sa na ponúkanej službe objavia iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.

Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje konateľ Poskytovateľa.

Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

 • a) odstránením vady poskytovanej služby,
 • b) výmenou služby za inú po predchádzajúcej dohode s Užívateľom,
 • c) vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu (pri odstúpení od zmluvy)
 • d) vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby,
 • e) odôvodneným zamietnutím reklamácie.

V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, Poskytovateľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do vrátenia celej oprávnene reklamovanej ceny, prípadne dohodne s objednávateľom predĺženie predplateného obdobia poskytovania Služby. Pokiaľ bola cena účtovaná (fakturovaná) za jednorazovo poskytnutú službu, suma vo výške oprávnene reklamovanej ceny sa objednávateľovi vráti.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2020. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Poskytovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.

SCŠPP TREA
Sídlo: Kadnárova 15, 831 52 Bratislava
tel.: +421 903 575 990
e-mail: info(zavinac)trea.sk
https://www.psycholognadosah.s
https://www.detskaporadna.sk